menu
banner
news
 


  ขอเชิญจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ.2559  
  8 มีนาคม 2559  
     
ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 13 สถาบัน จะจัดงานนิทรรศการสหกิจศึก ...
 


  ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับสถาบันเครือข่าย อุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
  4 กุมภาพันธ์ 2558  
      เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ผศ.ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจ ...  


  ประชุมคณะทำงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 4/2557  
  4 กุมภาพันธ์ 2558  
      เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมาคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ได้ประชุมคณะทำงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษา ...  


  ขอเชิญจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ.2558  
  22 มีนาคม 2558  
      ตามที่ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่ ...  
images__09
 
แนะนำสหกิจศึกษา
 
วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
 
ความสำคัญและประโยชน์
 
ผู้รับประโยชน์จากสหกิจศึกษา
 
ผลสัมฤทธิ์จากสหกิจศึกษา
 
การดำเนินงานสหกิจศึกษา
 
ตัวอย่างผลงานนิสิต
menulink


 
banner