menu
banner
Untitled-1
 
 
 
 
 
 
 

  รายงานการประชุมคณะทำงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

        >> ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 

  รายงานการประชุมคณะทำงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

        >> ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2/2554

        >> ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2554

        >> ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2552

        >> ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2/2551

        >> ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2551

        >> ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 
 
 
images__09
 
แนะนำสหกิจศึกษา
 
วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
 
ความสำคัญและประโยชน์
 
ผู้รับประโยชน์จากสหกิจศึกษา
 
ผลสัมฤทธิ์จากสหกิจศึกษา
 
การดำเนินงานสหกิจศึกษา
 
ตัวอย่างผลงานนิสิต
menulink


 
banner